نام فرودگاه کیش در تاریخ مدیریت ایمنی صنعت فرودگاهی ثبت شد.

 شرکت‌کنندگان در همایش رویکرد نوین در مدیریت ایمنی صنعت فرودگاهی، سیستم مدیریت ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش را ممیزی کردند

به گزارش روابط‌ عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرودگاه بین المللی کیش در حاشیه برپایی همایش  مدیریت ایمنی صنعت فرودگاهی، مورد ممیزی شرکت فرودگاه‌های کشور قرارگرفت.
با توجه به این که مسئولان فرودگاه بین‌المللی کیش داوطلب انجام این ممیزی شدند و همچنین این که برای نخستین بار در سابقه برگزاری چنین همایش‌هایی است که یک فرودگاه مورد ارزیابی متخصصان ایمنی صنعت فرودگاهی سراسر کشور قرار می‌گیرد، این برنامه ممیزی به نام فرودگاه کیش ثبت شد.
تا پیش از این دوره، همواره یک فرودگاه فرضی توسط مسئولان ایمنی فرودگاه‌ها ممیزی می‌شد و شرکت‌کنندگان در چنین همایش‌هایی به بررسی فرضی یک فرودگاه می‌پرداختند.