پارک مینا
وضعیت خطرناک تیر چراغ برق در محوطه بازی کودکان!!!

 

همانطور که مشاهده می کنید ، این تیر چراغ برق فاقد پوشش بوده و امکان ایجاد حادثه و برق گرفتگی برای کودکان به واسطه این کابل های برق وجود دارد.

 پارک مینا
وضعیت خطرناک تیر چراغ برق در محوطه بازی کودکان!!!

 

همانطور که مشاهده می کنید ، این تیر چراغ برق فاقد پوشش بوده و امکان ایجاد حادثه و برق گرفتگی برای کودکان به واسطه این کابل های برق وجود دارد.