کد خبر : 4370

این تعداد سهام به ارزش 12 ميليارد و 753 ميليون ريال خريد و فروش شد.
 65 درصد معاملات در بخش خريد و 35 درصد به فروش سهام اختصاص يافت.
سهام شرکتهاي  سايپا ، صندوق درآمد ثابت امين يکم فردا ،پتروشيمي مبين و صنايع پتروشيمي خليج فارس از نظر تعداد  و  ريالي بيشتر از سهام ساير شرکتها داد و ستد شد.