کد خبر : 4489

این تعداد سهام به ارزش 123 ميليارد و 422  ميليون ريال خريد و فروش شد.
 49 درصد معاملات در بخش خريد و 51 درصد به فروش سهام اختصاص يافت.
سهام شرکتهاي  فولاد مبارکه اصفهان ، سرمايه گذاري غدير و  ملي صنايع مس ايران  از نظر تعداد  و  ريالي بيشتر از سهام ساير شرکتها داد و ستد شد.