کد خبر : 4552

 این تعداد سهام به ارزش 156 ميليارد و 785  ميليون ريال خريد و فروش شد.
 49 درصد معاملات در بخش خريد و 51 درصد به فروش سهام اختصاص يافت.
سهام شرکتهاي  بانک صادرات ايران ، معدني و صنعتي گل گهر و پتروشيمي مبين  از نظر تعداد  و  ريالي بيشتر از سهام ساير شرکتها داد و ستد شد.