کد خبر : 5007

 این تعداد سهام به ارزش 166  ميليارد و 105 ميليون ريال خريد و فروش شد.
 64 درصد معاملات در بخش خريد و 36 درصد به فروش سهام اختصاص يافت.