همزمان با ده مرکز استان

صبح امروز با اتصال مودم های خانگی به شبکه جهانی، چرخه اتصال اینترنت ثابت به این شبکه در جزیره کیش کامل شد و در حال حاضر تنها خطوط تلفن همراه محدود به اینترنت داخلی و محروم از اینترنت جهانی هستند.

با شروع اعتراضات مرتبط با بنزین و ورود برخی اغتشاش گران به صحنه اعتراضات و با متشنج شدن فضای اعتراضات در تاریخ 26 آبان، اینترنت در تمام کشور از حالت عادی خارج و تنها شبکه سرورهای داخل کشور در دسترس قرار گرفته بود.