سخنگوی شورای سلامت کیش گفت:

براساس دستورالعمل دانشگاه علوم پزشکی استان تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای کادر بهداشت و درمان و بیماران خاص و افراد دارای بیماری زمینه‌ای درحال انجام است.

سخنگوی شورای سلامت کیش گفت:

با تزریق ۲۳ هزار و ۶۰۱ دُز واکسن تا پایان روز گذشته ۴۵ درصد از ساکنان جزیره کیش هر دو دُز را دریافت کرده اند.