ویژه های خبری

امروز : سه شنبه - ۱۴ - تیر - ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، در این رقابت ها ۲۵۰ دومیدانی کار در ماده های چهار در ۱۰۰متر امدادی، چهار در ۴۰۰ متر امدادی، ۱۱۰متر با مانع ۱۰گانه، ۲۰متر کیلومتر پیاده روی، ۱۰۰متر ۱۰گانه، پرش طول ۱۰گانه، ۱۰۰متر، پرش با نیزه، پرش طول، ۱۰۰متر با مانع، پرتاب وزنه ۱۰گانه، ۴۰۰متر، پرتاب چکش، پرش ارتفاع ۱۰گانه، ۴۰۰متر ۱۰گانه، پرش ارتفاع، پرتاب دیسک، 1500 متر، پنج هزار متر، پرتاب دیسک ۱۰گانه، پرش سه گام، ۲۰۰متر، پرش با نیزه ۱۰گانه، ۸۰۰ متر، ۴۰۰متر با مانع، پرتاب نیزه ۱۰گانه، پرتاب وزنه، سه هزار متر بامانع، 1500 متر ۱۰گانه و ۱۰ هزار متر با هم رقابت نمودند و امیر حسین عزیزی از جزیره کیش در ماده دو ۱۱۰ متر بامانع موفق به کسب مقام سوم شد.
همچنین تیم کیش دردو ۱۰۰×۴متر امدادی در جایگاه پنجم ایستاد.