اجرای عملیات جانمایی و نصب مبلمان شهری در اسکله دامون کیش