آلاچیقهای زیبای بازیافتی کار جدید شرکت عمران،آب و خدمات کیش